แชร์ข้อความนี้

พญ. เยาวนิตย์

ศรีวะโร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. เยาวนิตย์

ศรีวะโร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2543
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  , 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2551