แชร์ข้อความนี้

นพ. ยติธร

เพ็ญชาติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. ยติธร

เพ็ญชาติ

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555