แชร์ข้อความนี้

พญ. เยาวลักษณ์

รพีพัฒนา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. เยาวลักษณ์

รพีพัฒนา

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิยาลัยมหิดล , 2534
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • Certificate Endoscopy ( Virginia Mason Medical Center, Washington DC, USA