แชร์ข้อความนี้

ทพญ. ญาณี

ตันติเลิศอนันต์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ทพญ. ญาณี

ตันติเลิศอนันต์

ความชำนาญ
ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรมหัตถการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
  • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2555