แชร์ข้อความนี้

พญ. ญาดาวี

ตั้งตรงไพโรจน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ญาดาวี

ตั้งตรงไพโรจน์

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2551