แชร์ข้อความนี้

นพ. วุฒิพงษ์

ชั้นประดับ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วุฒิพงษ์

ชั้นประดับ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมอุบัติเหตุบาดเจ็บทางกระดูก

ผ่าตัดข้อเทียม

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2529
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปี พ.ศ.2535
  • Certificate in AO Fellowship, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, U.S.A.