แชร์ข้อความนี้

นพ. วุฒิวัธ

อนุพรรณสว่าง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. วุฒิวัธ

อนุพรรณสว่าง

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 2
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ประกาศนียบัตรผู้รับการฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์นานาชาติ สถาบันฝึกอบรม Asan Medical Center กรุงโซล ประเทศเกาหลี