แชร์ข้อความนี้

พญ. วรพร

ตันติจัตตานนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. วรพร

ตันติจัตตานนท์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พ.ศ. 2553