แชร์ข้อความนี้

นพ. วรวิทย์

อึ๊งบำรุงพันธุ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วรวิทย์

อึ๊งบำรุงพันธุ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกและขัอ

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2555
  • Certificate in Sports Medicine Evaluating Course, Thai Orthopedic Society for Sports Medicine, 2013.