แชร์ข้อความนี้

ทพ. วรเทพ

บุญรอด

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพ. วรเทพ

บุญรอด

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2542
  • Diploma in clinical Science in Prosthodontics