แชร์ข้อความนี้

นพ. วรพงษ์

เวชวิชานิยม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วรพงษ์

เวชวิชานิยม

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ปัญหาการนอนหลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2526
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2528.
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์คลินิก (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) ปี พ.ศ.2530