แชร์ข้อความนี้

รศ.นพ. วรพจน์

ตันติศิริวัฒน์

รศ.นพ. วรพจน์

ตันติศิริวัฒน์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2533
  • ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2535
  • หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา ปี พ.ศ.2547