แชร์ข้อความนี้

นพ. วรการ

พรหมพันธุ์

นพ. วรการ

พรหมพันธุ์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์ & อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2538 , 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2542 , 2532
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2544 , 2554