แชร์ข้อความนี้

ดร.นพ. วิวัฒน์

จันเจริญฐานะ

ดร.นพ. วิวัฒน์

จันเจริญฐานะ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2552
  • Fellow in Nephrology, Division of Nephrology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, King Chul