แชร์ข้อความนี้

นพ. วิฑูรย์

จันทรโรทัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. วิฑูรย์

จันทรโรทัย

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อายุรกรรม - ประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพพยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2537
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2543