แชร์ข้อความนี้

นพ. วิศรุต

การุญบุญญานันท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. วิศรุต

การุญบุญญานันท์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี 2550
  • วุฒิบัตรฯ กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ปี 2554