แชร์ข้อความนี้

นพ. วิโรจน์

เหล่าสุนทรศิริ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วิโรจน์

เหล่าสุนทรศิริ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เนื้องอกในลูกตาและบริเวณรอบลูกตา

มะเร็งไวรัส

มะเร็งวิทยาโมเลกุล

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์ & สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2534
  • Diploma of The American Board of Internal Medicine, 1996.