แชร์ข้อความนี้

นพ.ดร. วิรัตน์

คงเจริญสมบัติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ.ดร. วิรัตน์

คงเจริญสมบัติ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬา

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปี พ.ศ.2537 , 2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ปี พ.ศ. 2544
  • Certificate Fellowship in the knee arthroscopy and arthroplasty, North Sydney Orthopaedic Sports Med