แชร์ข้อความนี้

นพ. วิรัช

ชูชีพชื่นกมล

ภาษา: จีน & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. วิรัช

ชูชีพชื่นกมล

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2531
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์