แชร์ข้อความนี้

พญ. วิภาดา

ลีโทชวลิต

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. วิภาดา

ลีโทชวลิต

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ.2550
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรสาขาจักษุวิทยาโรคกระจกตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2551