แชร์ข้อความนี้

นพ. วินัย

จังสมบัติศิริ

นพ. วินัย

จังสมบัติศิริ

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550