แชร์ข้อความนี้

พญ. วิมล

ลี้วิบูลย์ศิลป์

พญ. วิมล

ลี้วิบูลย์ศิลป์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2532
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ.2538
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2543