แชร์ข้อความนี้

พญ. วิไล

ธนสารอักษร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. วิไล

ธนสารอักษร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เลเซอร์รักษา

ผิวหนัง

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว & สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2530
  • Diploma in Dermatological Science, University of Wales College of Medicine, UK, 1993.
  • Certificate of Membership International Fellow, American Academy of Dermatology and American Academ