แชร์ข้อความนี้

ทพญ. วิชุดา

บูรณะเลิศไพศาล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพญ. วิชุดา

บูรณะเลิศไพศาล

ความชำนาญ
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2547
  • Master of Science, Faculty of Science Chulalongkorn University, 2008.
  • Master of Science (Pediatric Dentistry), Faculty Dentistry, Chulalongkorn University, 2008.