แชร์ข้อความนี้

รศ.นพ. วิชัย

อิทธิชัยกุลฑล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

รศ.นพ. วิชัย

อิทธิชัยกุลฑล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ระงับความปวด

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
อนุสาขาการระงับปวด & สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2527
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2533
  • Fellowship, University of Louisvilles, Kentucky, USA.