แชร์ข้อความนี้

นพ. วีรภัต

บุญธรรมติระวุฒิ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. วีรภัต

บุญธรรมติระวุฒิ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2545
  • Certificate in Occupational medicine from The Noparat Hospital, 2004.
  • Certificate in Dermatology from The Dermatology institute of Thailand, 2004.