แชร์ข้อความนี้

พญ. วัชรีย์

สิทธิวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. วัชรีย์

สิทธิวงศ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผิวหนัง

แพทย์ทางเลือกแผนจีน

เลเซอร์รักษา

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว & สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2537
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2541
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2543