แชร์ข้อความนี้

พญ. วัชรี

ชมภูบุตร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. วัชรี

ชมภูบุตร

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารแพทย์ทารกแรกเกิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี