แชร์ข้อความนี้

พญ. วาสินี

ชลิศราพงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. วาสินี

ชลิศราพงศ์

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557