แชร์ข้อความนี้

นพ. วรุตม์

พงศาพิชญ์

ภาษา: ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วรุตม์

พงศาพิชญ์

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2542
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.254
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2548