แชร์ข้อความนี้

นพ. วราวุฒิ

สุขเกษม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วราวุฒิ

สุขเกษม

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ.2548
  • Board of Diagnostic Radiology, 2006-2009