แชร์ข้อความนี้

พญ. วราภรณ์

บูลย์ประมุข

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. วราภรณ์

บูลย์ประมุข

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผิวหนัง

เลเซอร์รักษา

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว & สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2538
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2545