แชร์ข้อความนี้

ผศ.พญ. วรางคณา

พิชัยวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ผศ.พญ. วรางคณา

พิชัยวงศ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2542
  • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิกสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2546