แชร์ข้อความนี้

นพ. วรากร

เทียมทัด

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วรากร

เทียมทัด

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

กล้ามเนื้อตา (ตาเหล่, ตาเข)

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2545
  • Certificate International observer ship in Pediatric Ophthalmology and Strabismus, Boston's Children Hospital, Harvard Medical school, USA.