แชร์ข้อความนี้

น.พ. วรา

แจ้งยอดสุข

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

น.พ. วรา

แจ้งยอดสุข

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อายุรกรรม - ประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา แพทยสภา