แชร์ข้อความนี้

พญ. วรรณวิภา

ทองบริสุทธิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. วรรณวิภา

ทองบริสุทธิ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556
  • Bachelor of Medical Sciences with Honours in the Second Class, Division One. The University of Nottingham, Nottingham , 2553
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    , 2559