แชร์ข้อความนี้

พญ. วันเพ็ญ

ธุรกิตต์วัณณการ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. วันเพ็ญ

ธุรกิตต์วัณณการ

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2533