แชร์ข้อความนี้

พญ. วรรณนิภา

วงศ์รัศมี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. วรรณนิภา

วงศ์รัศมี

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี พ.ศ. 2546