แชร์ข้อความนี้

พญ. วรรณภรณ์

ตีรโสภณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. วรรณภรณ์

ตีรโสภณ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2540 , 2552
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2547 , 2548
  • Certificate in Diagnostic & Therapeutic Digestive Endoscopy, 1 March 2005 to 31 May 2005 , 2552