แชร์ข้อความนี้

พญ. วรรณา

เอื้อโสภณ

ภาษา: จีน & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. วรรณา

เอื้อโสภณ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

จักษุวิทยา - ผ่าตัดแก้ไขสายตา

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2544
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาจักษุวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ.2550