แชร์ข้อความนี้

นพ. วันจักร

พงษ์สิทธิศักดิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วันจักร

พงษ์สิทธิศักดิ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2550
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ สอง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล , 2556