แชร์ข้อความนี้

นพ. วันจักร

พงษ์สิทธิศักดิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. วันจักร

พงษ์สิทธิศักดิ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2557
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559