แชร์ข้อความนี้

นพ. วิจารณ์

เทวธารานันท์

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. วิจารณ์

เทวธารานันท์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2541
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2556