แชร์ข้อความนี้

ผศ.พญ. วรรณวิมล

แสงโชติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ผศ.พญ. วรรณวิมล

แสงโชติ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชบำบัดวิกฤต

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2523
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2529
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต แพทยสภา