แชร์ข้อความนี้

นพ. วรเทพ

กิจทวี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วรเทพ

กิจทวี

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมเต้านมและต่อมไร้ท่อ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2553
  • ประกาศนียบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี พ.ศ.2555-2556