แชร์ข้อความนี้

ทพ. วรชน

ยุกตานนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพ. วรชน

ยุกตานนท์

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2561
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมสำหรับเด็ก , 2561
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก , 2554