แชร์ข้อความนี้

นพ. วิฑูรย์

ชิ้นพัฒนกุล

นพ. วิฑูรย์

ชิ้นพัฒนกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว