แชร์ข้อความนี้

นพ. วิฑูรย์

ชิ้นพัฒนกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. วิฑูรย์

ชิ้นพัฒนกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2540