แชร์ข้อความนี้

นพ. วิสุทธิ์

สุวิทยะศิริ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วิสุทธิ์

สุวิทยะศิริ

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2529
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ. 2537 , 2548
  • หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2548 , 2552