แชร์ข้อความนี้

ผศ.นพ. วิศาล

คันธารัตนกุล

ผศ.นพ. วิศาล

คันธารัตนกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

ออกกำลังกายบำบัดป่วยเรื้อรัง

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2530
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2534
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี พ.ศ. 2536