แชร์ข้อความนี้

นพ. วีระ

สถิรอังกูร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วีระ

สถิรอังกูร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกและขัอ

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2521
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ปี พ.ศ.2527
  • Spinal Surgery Training,Queen's Medical Center, Nottingham, England.